menurut bahasa zakat artinya

Halo, Selamat Datang di Stempelexpress.co.id

Dalam dunia finansial Islam, zakat memegang peran penting sebagai salah satu rukun Islam. Memahami makna dan definisi zakat secara mendasar merupakan kunci bagi umat Islam untuk memenuhi kewajiban agama dan mengoptimalkan praktik finansial mereka. Dalam konteks tersebut, mengetahui “menurut bahasa zakat artinya” menjadi sangat krusial.

Artikel ini akan menyajikan penjelasan komprehensif tentang makna zakat menurut bahasa, membahas kelebihan dan kekurangannya, menyajikan informasi lengkap dalam bentuk tabel, dan menjawab berbagai pertanyaan umum yang berkaitan dengan topik ini. Kami berharap artikel ini akan menjadi sumber yang berharga bagi pembaca yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang zakat dan mengoptimalkan praktik keuangan mereka.

Pendahuluan

Definisi Zakat Menurut Ahli Bahasa

Menurut bahasa, zakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab “zakaa-yuzakkii-zakaa” yang berarti “bersih”, “suci”, “tumbuh”, dan “bertambah”. Dari akar kata tersebut, zakat diartikan sebagai “pemberian” atau “sedekah” yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Zakat dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat penting. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang berpenghasilan mencukupi. Zakat berfungsi sebagai cara untuk menyucikan harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, terdapat dua jenis zakat, yaitu:

 • Zakat Fitrah: Zakat yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang sudah baligh dan berakal sehat pada bulan Ramadan.
 • Zakat Maal: Zakat yang diwajibkan atas harta benda yang dimiliki selama setahun dan telah mencapai nisab tertentu.

Penerima Zakat

Zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.”

Kelebihan Zakat Menurut Bahasa

Memurnikan dan Mensucikan Harta

Dalam pandangan bahasa, zakat bermakna “bersih” dan “suci”. Ketika seseorang menunaikan zakat, ia tidak hanya memberikan harta kepada orang lain tetapi juga mensucikan dan membersihkan hartanya dari segala kotoran dan noda.

Memperoleh Berkah dan Rahmat

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, “Dan segala sesuatu yang Allah sucikan darimu, maka laksanakanlah hari khusus itu dan berdzikirlah dengan menyebut nama Allah pada hari yang telah diketahui. Dan janganlah kamu tergesa-gesa sebelum Allah menyelesaikan zikir-Nya. Dan barang siapa tergesa-gesa maka sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri.”

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa menunaikan zakat akan mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah SWT.

Menumbuhkan Rasa Empati dan Solidaritas

Zakat tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi pemberi zakat. Dengan menunaikan zakat, seseorang akan lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan tumbuh rasa solidaritas dalam masyarakat.

Kekurangan Zakat Menurut Bahasa

Pengertian yang Tidak Spesifik

Definisi zakat menurut bahasa cukup umum dan tidak spesifik. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda tentang apa yang termasuk dalam zakat dan apa yang tidak.

Konteks Historis yang Berubah

Arti zakat menurut bahasa mungkin berubah seiring dengan konteks historis dan perkembangan masyarakat. Misalnya, pada zaman dahulu zakat bisa diartikan sebagai “memberi makan”, tetapi seiring berjalannya waktu, zakat menjadi lebih dimaknai sebagai “mengeluarkan sebagian harta”.

Kurangnya Detail Teknis

Definisi zakat menurut bahasa tidak memberikan detail teknis tentang siapa yang wajib menunaikan zakat, berapa nisabnya, dan kepada siapa zakat harus disalurkan. Informasi tersebut perlu dicari dari sumber lain, seperti Al-Qur’an dan Hadis.

Tabel: Informasi Lengkap tentang Menurut Bahasa Zakat Artinya

Aspek Penjelasan
Etimologi Berasal dari bahasa Arab “zakaa-yuzakkii-zakaa” yang berarti “bersih”, “suci”, “tumbuh”, dan “bertambah”.
Arti Menurut Bahasa Pemberian atau sedekah yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Relevansi dalam Islam Salah satu dari lima rukun Islam, wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang berpenghasilan mencukupi.
Fungsi Menyucikan harta, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mensucikan jiwa pemberi zakat.
Penerima Zakat Delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.
Kelebihan Memurnikan harta, memperoleh berkah dan rahmat, menumbuhkan rasa empati dan solidaritas.
Kekurangan Pengertian yang tidak spesifik, konteks historis yang berubah, dan kurangnya detail teknis.

FAQ tentang Menurut Bahasa Zakat Artinya

 1. Apa arti zakat secara etimologis?

  Zakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab “zakaa-yuzakkii-zakaa” yang berarti “bersih”, “suci”, “tumbuh”, dan “bertambah”.

 2. Apa pengertian zakat menurut bahasa?

  Menurut bahasa, zakat diartikan sebagai “pemberian” atau “sedekah” yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

 3. Apakah zakat wajib bagi seluruh umat Islam?

  Tidak, zakat hanya wajib bagi Muslim yang sudah baligh, berakal sehat, dan berpenghasilan mencukupi.

 4. Kapan zakat fitrah harus dibayarkan?

  Zakat fitrah harus dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum salat Idulfitri.

 5. Siapa saja yang berhak menerima zakat?

  Zakat berhak diterima oleh delapan golongan yang disebutkan dalam firman Allah SWT.

 6. Apa manfaat menunaikan zakat?

  Menunaikan zakat dapat membuahkan berkah dan rahmat dari Allah SWT, mensucikan harta, dan menumbuhkan rasa empati dan solidaritas.

 7. Apakah ada jenis zakat selain zakat fitrah dan zakat maal?

  Ya, ada jenis zakat lainnya, seperti zakat pertanian, zakat hewan ternak, dan zakat perniagaan.

 8. Bagaimana cara menentukan nisab zakat maal?

  Nisab zakat maal berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki.

 9. Apakah menunaikan zakat dapat mengurangi kekayaan seseorang?

  Tidak, menunaikan zakat justru akan mendatangkan keberkahan dan menambah rezeki.

 10. Bagaimana cara menunaikan zakat yang benar?

  Untuk menunaikan zakat dengan benar, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau lembaga zakat yang terpercaya.

 11. Apakah zakat hanya bermanfaat bagi penerimanya?

  Tidak, zakat juga bermanfaat bagi pemberi zakat, seperti mensucikan harta dan menumbuhkan rasa empati.

 12. Apa perbedaan antara zakat dan sedekah?

  Zakat adalah ibadah wajib yang memiliki ketentuan dan penerima yang spesifik, sedangkan sedekah adalah ibadah sunnah yang tidak terikat dengan ketentuan tertentu.